Tietopalvelu

Tietopalvelussa tarjotaan opettajille itseopiskelumateriaalia, minkä avulla he voivat tutustua matematiikan ja ajattelun taitojen harjoitusmateriaalien taustalla oleviin teoreettisiin lähtökohtiin. Tämän lisäksi materiaali toimii tukena myös harjoitteiden toteutuksessa. Tietopalvelu rakentuu seitsemästä osasta.

Matematiikka osassa on tietoa matematiikan taitojen kehityksestä esi- ja alkuopetusiässä. Tähän koottu paketti täydentää Lukimat-verkkopalveluun tuotettua matematiikan kokonaisuutta.

Ajattelun taidot osasta löytyy tietoa mitä ajattelun taidot tarkoittaa, miten ajattelun taidot kehittyvät ja miten ajattelun taitojen kehittymiseen voidaan vaikuttaa.

Motivaatio osassa pyritään selventämään sitä, mitä motivaatiolla tarkoitetaan kasvatuspsykologisessa tutkimuksessa. Pyrkimys on lisätä lukijan tietoisuutta siitä, miten lapsen motivaatio ilmenee, mitkä tekijät siihen vaikuttavat, ja miten tämä tieto voisi hyödyttää opettajaa käytännön työssä.

Toiminnanohjaus osassa tarkastellaan toiminnanohjauksen merkitystä lapsen oppimiselle.

Interventio osassa kerrotaan interventiotutkimusten toteuttamisesta sekä esitellään näyttöön perustuvaa (evidence-based) -ajattelutapaa. Tästä kohdasta löytyy tietoa myös siitä tutkimuksesta, mikä on liittynyt ThinkMath-harjoitusmateriaalien kehittämiseen.

Julkaisut sisältää ThinkMath-verkkopalveluun liittyvien tutkimusten suomenkieliset tiivistelmät.

Kirjallisuus osaan on listattu verkkopalvelun kehittämisessä käytetty tutkimuskirjallisuus.