Matemaattisten taitojen arviointivälineitä

Seuraavassa on esitelty tällä hetkellä saatavilla olevia 4 – 8-vuotiaiden lasten matemaattisten taitojen arviointiin tarkoitettuja testejä ja seuloja. Ennen testin tai seulatehtävän käyttöä, tutustu tarkoin sen ohjeisiin. Täältä löydät tarkemmat ohjeet arviointivälineen käyttöön.

Lukukäsitetesti (van Luit, Van de Rijt & Aunio, 2006). Tämä testi on tarkoitettu 4–7 ½  –vuotiaiden lasten lukukäsitteen hallinnan arviointiin. Testin perusteella voidaan arvioida lapsen lukukäsitteen hallintaa kokonaisuutena sekä erikseen matemaattisia suhdetaitoja tai lukujonotaitoja. Testi on yksilötesti.

BANUCA (Räsänen, 2005). Tämä testi on tarkoitettu 7–9 –vuotiaiden lasten lukukäsitteen ja peruslaskutaidon arviointiin. Testiä voidaan käyttää kokonaisena tai lyhytversioina (erikseen lukukäsitteen sekä laskutaitojen hallinnan lyhytversiot). Testi voidaan suorittaa ryhmä- tai yksilötestinä. BANUCAan on saatavilla esitysohjeet eri kielillä (http://www.lukimat.fi/matematiikka/monimat/matemaattisten-taitojen-peruskartoitus/banuca/banuca-kieliversiot)

Matematiikan tuen tarpeen tunnistamisen välineet esiopetukseen sekä 1. ja 2. luokalle, LukiMat (http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/materiaalit/tuen-tarpeen-tunnistaminen)

Matematiikan oppimisen seurannan välineet esiopetukseen sekä 1. ja 2. luokalle, LukiMat (http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/materiaalit/oppimisen-seuranta/matematiikka)

Lapsilla, joilla suomi ei ole äidinkieli, on vaarana oppimisvaikeuksien ylidiagnosointi erityisesti pian maahanmuuton jälkeen ja koulun alkuvaiheessa. Suomessa käytettävillä matemaattisten vaikeuksien diagnosointiin tarkoitetuilla testeillä ei ole erikseen normeja vieraskielisille tai maahanmuuttajalapsille. Suomen kielen osaamisen lisäksi myös erilainen kulttuuritausta on huomioitava taitojen arvioinnissa. Edellä mainituista arviointivälineistä BANUCAssa kielen osuus on vähäinen. Lisäksi sen ohjeet ovat saatavilla useilla eri kielillä. Erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja matemaattisten taitojen arviointivälineitä on saatavilla Lukimat -verkkopalvelusta:

MATLE ja Matemaattisten taitojen peruskartoitus (tarkistuslista laadulliseen arviointiin)

http://www.lukimat.fi/matematiikka/monimat/matemaattisten-taitojen-peruskartoitus

Matematiikan  kuvasanavarastotesti (Schachenhofer, Räsänen 2011)

http://www.lukimat.fi/matematiikka/monimat/matematiikan-sanasto/smst

Lisäksi on saatavilla matematiikan opetussuunnitelmaan pohjautuvia arviointivälineitä:

MAVALKA (Lampinen, Ikäheimo & Dräger, 2007) on tarkoitettu esiopetukseen ja 1. luokalle lukukäsitteen, lukujonotaitojen ja lukumäärän säilyvyyden osaamisen arviointiin.

Kymppi 1-kartoitus (Ikäheimo, 2015) on tarkoitettu 2-3. luokkalaisten peruslaskutaitojen sekä kymmenjärjestelmän ja mittayksikkömuunnosten osaamisen arviointiin.

e-MaKeKo (Ikäheimo, Putkonen & Voutilainen, 2018) on tarkoitettu eri luokka-asteiden keskeisen oppiaineksen hallinnan arviointiin.

Lue lisää:

Arvonen, A., Katva. L. & Nurminen, A. (2010). Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Aunio, P., Hautamäki, J. & Mononen, R. (2018). Matematiikan oppimisen ja oppimsivaikeuksien arviointi. Teoksessa J. Joutsenlahti, H. Silfverberg & P. Räsänen (toim.) Matematiikan opetus ja oppiminen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. 240–256.

Mononen, R., Aunio, P., Väisänen, E., Korhonen, J. & Tapola, A. (2017). Matemaattiset oppimisvaikeudet.Jyväskylä: PS-Kustannus