Oppimisympäristön rooli

Oppimisympäristö ja opettajan toiminta

Tässä osiossa kuvataan sellaisia oppimisympäristön ominaisuuksia ja opettajan toimintatapoja, joiden on tutkimuksissa todettu olevan erityisen merkityksellisiä oppijan motivaation kannalta.

  • Luokan tavoiterakenne -osiossa kerrotaan, miten virheisiin suhtautuminen ja palautteen antaminen osaltaan kuvastavat sitä, painottuuko luokassa oppimiseen vai suoriutumiseen tähtäävät tavoitteet.
    • Tämä osio sisältää myös esimerkkejä siitä, millainen palaute ja kehu on lapsen motivaation kannalta suotuisinta (Palaute ja Kehu: esimerkkejä).
    • Ajankäyttö & eriyttäminen -alaluku puolestaan sisältää tietoa siitä, miten erityisesti matematiikassa tietyt opetukselliset ratkaisut saattavat joko tukea tai haitata lapsen motivoitumista ja tehtävätyöskentelyä

  •  Oppimisen mielekkyys -osiossa kuvataan niitä asioita, joiden on tutkimuksissa  havaittu tukevan oppimisen ja opetuksen merkitykselliseksi kokemista ja siten edistävän myös oppijoiden motivaatiota ja työskentelyyn sitoutumista. Matematiikan osalta tässä yhteydessä nostetaan esille erityisesti: