Vaikuttavuus

  • vaikutuksen taso ja pysyvyys
  • siirtovaikutus – near and far transfer effects

Erityispedagogisen interventiotutkimuksen keskeisiä tehtäviä on ottaa kantaa kuinka hyvin valittu ohjelma pystyi tukemaan heikkojen lasten kehitystä. Vaikuttavuutta voidaan ajatella olevan ainakin kolmea eri astetta alla olevan taulukon mukaisesti. Tutkijan ja opettajan on hyvä miettiä jo interventiovaiheen (esim. tehostetun tuen) toimintaa suunnitellessa mihin tavoitteeseen pyritään ja miten tämä tavoitteen saavuttaminen arvioidaan.

Taulukko: Interventio-ohjelman vaikuttavuuden asteet

 

ThinkMath-harjoitusmateriaalien vaikuttavuutta tutkittaessa käytettiin vaikuttavuuden arvioinnissa niiden taitojen arviointitehtäviä, joita ohjelmassa harjoiteltiin. Esimerkiksi matemaattisten taitojen harjoitusohjelman aikana lasten taitojen kehitystä seurattiin matemaattisten taitojen arviointitehtävillä, joissa mitattiin matemaattisia suhdetaitoja, laskemisen ja aritmetiikan perustaitoja (Mononen & Aunio, 2014). Kun arviointia jatketaan myös interventio-ohjelman loppumisen jälkeen niin sanotulla viivästetyllä loppumittauksella, voidaan puhua ns. near transfer efektin (spesifi siirtovaikutus) mittaamisesta. Kvasikokeellisissa interventiotutkimuksissa käytetään toisinaan myös ns. far transfer (leviävä siirtovaikutus) tehtäviä, mittamaan kuinka hyvin harjoiteltu taito leviää muihin lähellä oleviin taitoihin tai osaamisalueisiin. Yhtenä esimerkkinä on Henryn ja hänen kollegoidensa tutkimus (2014), jossa työmuisti intervention vaikuttavuutta mitattiin työmuisti-tehtävillä heti ja 12 kuukautta intervention jälkeen (l. near transfer effects). Tämän lisäksi ns. far transfer vaikutusta mitattiin sanojen lukemisen ja matemaattisten taitojen mittareilla heti ja 12 kuukautta intervention jälkeen. Casey ja hänen kollegansa (2008) tutkivat miten tarina-konteksti tuki esikouluikäisten geometristen taitojen kehitystä. Lasten taitojen kehitystä arviointiin near transfer tehtävillä, jotka mittasivat lasten taitoa ratkaista kolmioiden avulla esitettyjä muotoihin liittyviä ongelmanratkaisutehtäviä. Tämän lisäksi Casey ym., mittasivat far transfer efektiä käyttämällä muitakin kuin kolmioita ongelmanratkaisutehtäviä.

 Lähteet

  • Aunio, P. & Tapola, A. Children with low performance in mathematics and interventions. In press.
  • Casey, B., Erkut, S., Ceder, I. & Mercer Young, J. (2008). Use of storytelling context to improve girls’ and boys’ geometry skills in kindergarten. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 29-48.
  • Henry, L. A., Messer, D.J. & Nash, G. (2014) Testing for near and far transfer effects for a short, face-to-face adaptive working memory training intervention in typical children. Infant and Child Development, 23, 84-103.
  • Mononen, R. & Aunio, P. (2014): A Mathematics intervention for low performing Finnish second graders: findings from a pilot study. European Journal of Special Needs Education. DOI: 10.1080/08856257.2014.922794.