Ajattelun taidot

Tässä tietopalvelun osassa kuvataan ajattelun taitoja. Mitä ajattelun taidot tarkoittaa, miten ajattelun taidot kehittyvät ja miten ajattelun taitojen kehittymiseen voidaan vaikuttaa. Seuraavassa on lyhyt johdanto ajattelun taitojen teksteihin.

Johdanto

Uusien asioiden oppiminen vaatii taitoja ja ponnistelua. Yhtenä koulun tehtävä on opettaa lapsille sellaisia taitoja, jotka auttavat heitä oppimaan ja omaksumaan uutta.  Toinen yhtä tärkeä tehtävä on opettaa lapsia tiedostamaan kyseiset taidot ja samalla myös huolehtia siitä, että lasten asenteet oppimista kohtaan säilyvät myönteisinä. Lapsen positiivisten koulukokemusten varmistamiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota lasten oppimista tukeviin ajattelun taitoihin.

Yhä tärkeämmäksi oppimista ohjaavaksi tekijäksi nousevat siis oppimaan oppimisen taidot, sillä nykyiset ja tulevaisuuden oppimis- ja työympäristöt tarjoavat haasteita jokaiselle oppijalle: ihmisten odotetaan muodostavan järkeviä kokonaisuuksia useita tietolähteitä käyttäen, ajattelevan luovasti, suunnittelevan ja kontrolloivan omaa toimintaansa, oppivan nopeasti, luottavan omiin ongelmanratkaisutaitoihinsa ja toimivan sujuvasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa (Halpern, 2008). Osittain tästä syystä politiikan tekijät, tutkijat ja kasvattajat ovat entistä enemmän kiinnostuneet käsitteistä ajattelun taidot, oppimaan oppiminen ja 2000-luvun taidot (21st century skills) (OPS, 2014). Yhteistä kaikille näille kolmelle käsitteelle on se, että

1) ne kohdistuvat kehittyvään yleiseen kognitiiviseen kompetenssiin eli ajattelun taitoihin,

2) ne eivät ole sidoksissa opetussuunnitelman oppiainekohtaisiin taitoihin, ja

3) niiden on katsottu edustavan oppimisen yleisiä valmiuksia.

Kaikille esitetyille käsitteille on yhteistä se, että ajattelun taidot nähdään tärkeinä kehittyvinä valmiuksina, jotka luovat pohjan uuden oppimiselle (OPS 2014).

On muistettava, että oppimista tukevat ajattelun taidot ovat läsnä myös koulutien alkuvaiheessa. Onkin havaittu, että koulun alkuvaiheessa lasten väliset erot kyseisissä taidoissa ovat usein yhteydessä heidän ensimmäisiin ja samalla myös myöhempiin oppimiskokemuksiinsa ja oppimista tukeviin tai haittaaviin uskomuksiin (Klauer & Phye 2008; Aunola, 2002).

Tässä verkkopalvelussa kuvataan ajattelun taitojen kehittymistä ja kehittämisen mahdollisuuksia koulutien alkuvaiheessa.

Lue lisää:

Ajattelun taidot koulumaailmassa

Ajattelun taitojen kehittymisestä