Efektikoko

Intervention vaikuttavuudesta puhuttaessa käytetään usein käsitettä efektikoko. Se on laskennallinen arvo, joka viittaa standardoituun keskiarvojen erotukseen interventio ja kontrolliryhmien välille. Useimmiten efektikoko ilmaistaan pienellä d kirjaimella, jota kutsutaan Cohenin d:ksi.

Kuva: Efektikoon laskeminen

Esimerkiksi Hattie (2009) ehdottaa, että intervention efektikoon raja voisi olla 0.4, josta suurempi arvo ilmaisisi intervention toivottavaa vaikutusta. Tämä 0.4 tarkoittaa sitä, että interventioryhmä on pärjännyt 0.4 keskihajontaa paremmin arviointitehtävissä kuin kontrolliryhmä, jonka ajatellaan olevan interventio-ohjelman ansiota. Tämän ajattelun mukaan efektikoko, joka jää alle 0.4, voisi selittyä opettajan toiminnalla tai olla tavallisen kehityksen mukaista. Yleisimmin efektikokoa voidaan tulkita alla olevan taulukon avulla.

Taulukko: Efektikoon suuruuden tulkinta

 

Lähteet

  • Hattie, J. (2009). Visible learning – a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge, London.

 

Suositeltavaa luettava

  • Ellis, P. D. (2010). The essential guide to effect sizes – Statistical power, meta-analysis and the interpretation of research results. Cambridge University Press, Cambridge.
  • Grissom, R. J. & Kim, J. J. (2012) Effect Sizes for Research – Univariate and multivariate applications. 2nd edition. Routledge, New York.