Miten toiminnanohjaus kehittyy?

  • Vastasyntyneen aivoissa kaikki tarvittava on jo valmiina.
  • Itsesäätelyn oppimisen tärkein vaihe alkaa kaksivuotiaana.
  • Ikävuodet 2–7 ovat itsesäätelyn herkkyyskautta.
  • Toiminnanohjaus kehittyy varhaisaikuisuuteen asti.

Toiminnanohjauksen kehittymisellä on suuri vaikutus lapsen kykyyn toimia tavoitteellisesti tehtävissä ja toimia rakentavasti sosiaalisissa suhteissa. Se luo tärkeän pohjan onnistumisille oppimisessa ja sosioemotionaalisessa kehityksessä. Toiminnanohjauksen kehittyminen on osin riippuvainen keskushermoston kypsymisestä. Koska monet toiminnanohjaukseen liittyvät keskushermoston alueet kehittyvät hyvin myöhään, ne ovat pitkään alttiita ympäristön vaikutteille. Kehittyvä keskushermosto on mukautumiskykyinen, ja ympäristöstä tulevat ärsykkeet vaikuttavat osaltaan siihen, minkälaisiksi toiminnalliset järjestelmät muovautuvat. Toiminnanohjauksen kehittyminen on prosessi, joka alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu aina varhaisaikuisuuteen. Huomioitavaa on myös se, että prosessit kypsyvät eri tahdissa.

Aivojen etuotsalohkot ovat viimeisenä kypsyvä aivoalue, ja toiminnanohjauksen kehitys on yhteydessä juuri tämän alueen kehitykseen. Tästä syystä toiminnanohjauksen taidot kehittyvät varhaislapsuudesta aina varhaisaikuisuuteen asti. Emotionaalisen itsesäätelyn korkeimmat ohjauskeskukset sijaitsevat etuotsalohkossa alueilla, joiden neurobiologinen kypsyminen jatkuu yli murrosikävuosien. Lapsuudessa ja murrosiässä neuraaliset valmiudet itseohjautuvuuteen ovat vielä hauraat ja opetukseen keskittyminen on joskus vaikeaa, jos aikuinen ei toimi ”apuotsalohkona”. Tytöt ja pojat saavuttavat itsesäätelyn mahdollistavan neuraalisen kypsyyden eri-ikäisinä. Tämän huomioimatta jättäminen saattaa liittyä poikien koulunkäyntiongelmiin.

Ensimerkit havaittavissa jo taaperoikäisenä

  • Tahdonalainen tarkkaavuus alkaa kehittyä syntymästä lähtien.
  • Kielenkehitys vaikuttaa tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen kehittymiseen.
  • 2-vuotiaana aikuisen ohjauksessa lapsi pystyy jo keskittymään lyhyitä aikoja.
  • 3–4-vuotias kykenee ohjaamaan toimintaansa puheen avulla ja tekemään ohjatusti tehtävää jo lähes puoli tuntia.
  • Nopean kehityksen vaihe on päiväkoti- (5 v), esikoulu- ja alakouluiässä (alaluokilla).

Lähteet

  • Huizinga, M., Dolan, C. & Van Der Molen, M. (2006). Age-related change in executive function: developmental trends and a latent variable analysis. Neuropsychologia, 44, 2017–2036.