Vastuullinen tiede

Vastuullinen tiede tarkoittaa tiedon julkaisemista, käyttöä ja arviointia yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Vastuullisen tieteen teemat ovat kytköksissä tutkimusetiikkaan, tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, kestävään kehitykseen, tutkimusdatan hallintaan, tietosuojaan ja avoimeen tieteeseen.

Yliopiston opiskelijana olet osa tiedeyhteisöä ja harjoittelet asteittain opintojesi aikana tiedon vastuullista käyttöä ja tuottamista. Sinun ei tarvitse osata heti kaikkia tutkimuksenteon perusteita. Jos olet epävarma, voit kysyä opettajaltasi, miten sinun tulisi toimia.

Jos keräät kurssityötä tai tutkielmaa varten aineistoa esimerkiksi haastattelemalla tai käyttämällä kyselylomaketta, noudata erityistä tarkkuutta henkilötietojen käsittelyssä ja ota huomioon tietosuoja.

  • Kerää vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä. Ennen tiedon keräämistä pyydä tutkimuksen osallistuvilta henkilöiltä suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
  • Tunnista tiedon käsittelyyn liittyvät riskit, esimerkiksi tutkittavaan henkilöön liittyvä terveystieto tai uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien paikkatieto.
  • Noudata huolellisuutta luottamuksellisten ja arkaluontoisten tietojen käsittelyssä. Tarvittaessa häivytä aineistosta tiedot, joilla tutkittavat henkilöt/kohteet voi tunnistaa tai paikantaa.

Lue lisää henkilötietojen suojaamisesta Opiskelijan digitaitojen luvusta Yksilön tietosuoja.

Lue lisää:
Hyviä käytäntöjä tiedon tallentamiseen, säilyttämiseen ja käyttöön (Datanhallinnan opas)
Vastuullisen tieteen periaatteet (Helsingin yliopisto)
Tieteen tekemisen periaatteet, kriittinen ajattelu korkeakouluopinnoissa ja tieteellisen tiedon rakentuminen (Tiedelukutaidon perusteet –kurssin oppimateriaali)