Taulukot

Lähes kaikissa tekstinkäsittelyohjelmissa on toiminto, jolla voit luoda taulukkoja (Table). Voit luoda taulukon joko ohjelman taulukko-toiminnolla tai piirtämällä taulukon toisessa ohjelmassa ja tuomalla taulukon sitten tekstinkäsittelyohjelmaan. Huomaa, että voit useimmiten luoda myös sisäkkäisiä taulukoita.

Taulukon luominen

Vie kohdistin siihen paikkaan, johon haluat lisätä taulukon. Klikkaa Insert (Lisää) -välilehden Table (Taulukko) -painiketta ja valitse kuinka monta saraketta ja riviä haluat taulukkoon:

o2016_drawtable

Määritystesi mukainen taulukko ilmestyy asiakirjassi:

Kirjoita taulukkoon haluamasi tiedot. Voit liikkua solusta toiseen näppäimistön nuoli- ja sarkainnäppäimillä.

Voit siirtyä taulukon sisällä näppäimistön avulla:
Nuolinäppäimet: siirry pysty- tai vaakasuunnassa
Vaihto + Sarkain: siirry edelliseen soluun
ALT + Home: siirry rivin ensimmäiseen soluun
ALT + End: siirry rivin viimeiseen soluun
ALT + Page Up: siirry sarakkeen 1. soluun
ALT + Page Down: siirry sarakkeen viimeiseen soluun
Enter: aloita uusi kappale solun sisällä
Sarkain viimeisen rivin lopussa: lisää uusi rivi.

Taulukon siirtäminen

Voit siirtää taulukkoa helposti paikasta toiseen raahaamalla sitä taulukon vasemmassa yläkulmassa olevasta siirtokahvasta. Siirtokahva tulee näkyviin, kuin viet hiiren osoittimen taulukon päälle.

Taulukon koon muuttaminen

Taulukon koonmuuttokahvalla voit muuttaa taulukon kokoa ilman, että rivien ja sarakkeiden ominaisuudet muuttuvat. Koonmuuttokahva tulee näkyviin, kun viet hiiren osoittimen taulukon oikean alakulman päälle.

Taulukkokohteiden valitseminen

Kun haluat muokata taulukkoa, valitse ensin se taulukon osa, johon kohdistat muokkauksen:

Tehtävä Toimintatapa
Solun valitseminen Klikkaa solun vasenta reunaa
Rivin valitseminen Klikkaa rivin vasemmalla puolella
Sarakkeen valitseminen Klikkaa sarakkeen yläpuolella
Useiden solujen, rivien tai sarakkeiden valitseminen Vedä hiirellä solun, rivin tai sarakkeen yli.

Rivien tai sarakkeiden lisääminen

Valitse joko
a) rivi, jonka yläpuolelle haluat lisätä uuden rivin tai
b) sarake, jonka vasemmalle puolelle haluat lisätä uuden sarakkeen.
Valitse nauhavalikko Table Tools (Taulukkotyökalut) -valikosta Layout (Asettelu) -välilehti. Valitse avautuvan valikkonäkymän ryhmästä Rows & Columns (Rivit ja sarakkeet) taulukon suunta, johon haluat lisätä rivejä tai sarakkeita.

o2016_insertrows

Voit lisätä uuden rivin taulukon loppuun myös painamalla sarkainta taulukon viimeisessä solussa.

Rivien ja sarakkeiden poistaminen

Valitse poistettavat rivit tai sarakkeet ja valitse Layout (Asettelu) -välilehdeltä Delete (Poista) ja sen alivalikosta Rows (Rivejä) tai Columns (Sarakkeita).

Solujen yhdistäminen ja jakaminen

Jos haluat yhdistää rivin tai sarakkeen soluja yhdeksi soluksi, valitse yhdistettävät solut. Valitse sitten Table Tools (Taulukkotyökalut) -valikon Layout (Asettelu) -välilehdeltä Merge Cells (Yhdistä solut).

Kun haluat jakaa rivin tai sarakkeen solun moneksi soluksi, valitse jaettava solu. Valitse sitten Layout (Asettelu) -välilehdeltä Split Cells (Jaa solut). Määrittele, kuinka moneen riviin tai sarakkeeseen haluat jakaa em. solun (ks. seuraava kuva). Hyväksy OK -painikkeella.

o2016_splitcells

Jos haluat jakaa koko taulukon kahtia, valitse katkaistava kohta ja napsauta sitten Layout (Asettelu) -välilehdellä Split Table (Jaa taulukko).

Sarakeleveyden muuttaminen

Kun haluat muuttaa sarakkeen leveyttä, vie hiiren osoitin sarakkeen reunan päälle. Tällöin osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi (ks. seuraava kuva). Paina hiiren painike pohjaan ja venytä sarake sopivan levyiseksi.

Voit muuttaa sarakkeen leveyden myös tiettyyn mittaan valitsemalla sarakkeet ja napsauttamalla tämän jälkeen Layout (Asettelu) -välilehden Cell Size (Solun koko) -työkaluryhmän oikeassa alakulmassa olevaa nuolipainiketta. Siirry avautuneen ikkunan Column (Palsta) -välilehdelle ja kirjoita haluamasi sarakeleveys Preferred width (Ensisijainen leveys) -ruutuun.

Joskus taulukon viimeinen sarake menee sivun reunan yli, etkä näin ollen voi kaventaa sitä sen oikeasta reunasta. Valitse tällöin sarake ja määritä se kapeammaksi edellä kuvatun valintaikkunan kautta!

Rivin korkeuden muuttaminen

Kun haluat muuttaa taulukon rivin korkeutta, vie hiiren osoitin sen rivin alareunaan, jonka korkeutta haluat muuttaa. Osoittimen muuttuessa kaksipäiseksi nuoleksi paina hiiren ykköspainike pohjaan ja muuta rivikorkeus haluamaksesi.

Voit muuttaa rivin korkeuden myös tiettyyn mittaan valitsemalla rivit ja napsauttamalla tämän jälkeen Layout (Asettelu) -välilehden Cell Size (Solun koko) -työkaluryhmän oikeassa alakulmassa olevaa nuolipainiketta. Avautuvan ikkunan eri välilehdillä voit tehdä mm. seuraavia asioita:

  • Row (Rivi) -välilehti: voit määrittää rivin korkeuden. Allow row to break across pages (Salli rivijako seuraavalle sivulle) -kohdassa voit määrittää, saako sivunvaihto tulla keskelle solua.
  • Table (Taulukko) -välilehti: voit määrittää taulukon vasemman reunan tarkan sijainnin Indent from left (Sisennys vasemmalta) -kohdassa. Kohdassa Alignment (Tasaus) voit määritellä taulukon sijainnin vaakasuunnassa joko Left (Vasemmalle) , Center (Keskelle) tai Right (Oikealle).

Taulukon muotoilut

Voit muotoilla taulukkoja tyylien avulla, mutta voit käyttää taulukon tietojen muotoiluun myös lähes kaikkia Home (Aloitus) -välilehden Font (Fontti) ja Paragraph (Kappale) -työkaluryhmien painikkeita sekä Font (Fontti) -valintaikkunan toimintoja. Valitse aina ensin ne solut, rivit tai sarakkeet, joihin haluat muotoilun.

Merkkimuotoilut

Tee merkkimuotoilut Home (Aloitus) -välilehden Font (Fontti)-työkaluryhmän painikkeiden avulla.

o2016_fontgroup

Tasaukset

Muuttaaksesi taulukon solujen tasausta (Alignment) klikkaa hiiren kakkospainikkeella valitun taulukon päällä ja valitse avautuneen ikkunasta Cell Alignment (Solujen tasaus) -komento. Valitse haluamasi tasaus. Näin saat määriteltyä tekstin tasauksen solun sisällä sekä vaaka- että pystysuunnassa.

Reunaviivat ja varjostus

Voit muotoilla taulukon reunaviivoja valitsemalla taulukosta muotoiltavan alueen ja klikkaamalla Table Tools (Taulukkotyökalut) -valikon Design (Rakenne) -välilehdeltä löytyvän Borders (Reunat) -painikkeen oikealla puolella olevaa nuolta. Ohjelma tuo tällöin näkyviin eri reunaviivavaihtoehdot (ks. seuraava kuva). Valitse haluamasi reunaviiva hiirellä. Jos haluat poistaa reunaviivat valitulta alueelta, valitse järjestyksessään alarivin 2. painike. Kun poistat taulukon reunaviivat, ohjelma jättää näkyviin kuitenkin harmaat reunat solujen ympärille. Tämä sen vuoksi, että hahmotat taulukon rakenteen. Nämä viivat eivät tulostu.

o2016_tableborders

Monipuolisempia reunaviivamäärityksiä pääset tekemään valintaikkunan kautta: valitse ensin muotoiltavat solut. Avaa tämän jälkeen Table Tools (Taulukkotyökalut) -valikon Design (Rakenne) -välilehti ja napsauta Draw Borders (Reunaviivat) -työkaluryhmän oikeassa alareunassa olevaa nuolipainiketta. Saat näkyviin seuraavan valintaikkunan, jossa voit tehdä haluamasi muotoilut.

o2016_bordersmenu

Valitse Style (Tyyli) -luettelosta haluamasi tyyli, Color (Väri) -luettelosta viivan väri sekä Width (Leveys) -kohdasta vielä viivan leveys. Preview (Esikatselu) -ruudussa oleva alue kuvaa valitsemaasi taulukon aluetta. Klikkaa sitä kohtaa, johon haluat valitsemiesi määritysten mukaisen viivan. Kun olet määrittänyt kaikki tarvittavat viivat, hyväksy määritykset OK -painikkeella.

Reunaviivoilla muotoilet kätevästi asiakirjan muitakin osia kuin pelkästään taulukoita: reunaviivoja voit lisätä mm. sarkainluetteloihin, otsikohin ja kappaleisiin.

Taulukkotyylit

Voit halutessasi viimeistellä taulukon ulkoasun käyttämällä jotakin Wordin valmiista taulukkotyyleistä. Avaa  Table Tools (Taulukkotyökalut) -valikosta Design (Rakenne) -välilehti. Napsauta sitten Table Styles (Taulukkotyylit) -työkaluryhmän oikeassa alakulmassa olevaa painiketta (ks. kuva alla). Ruudulle avautuu lista erilaisista valmiista tyylimalleista. Näet tyylin vaikutuksen taulukkoosi, kun liikutat hiirtä kunkin valikon tyylin yllä. Valitse  haluamasi tyyli napsauttamalla sitä hiiren ykköspainikkeella.

o2016_tabletools-namiska