Informationssökningens olika faser

Man kan beskriva informationssökning som en process (se följande bild) där man kan skilja åt olika arbetsfaser. Under processens gång funderar man över problemställningen och definierar den mera exakt, och använder många olika informationskällor, metoder för informationssökning samt bibliotekstjänster. Trots att bilden visar informationssökningen som en serie på varandra följande faser, går de ofta hand i hand och upprepas flera gånger för ett och samma problem.

Informationssökningens olika faser utgör en cirkulär process. Faserna beskrivs kronologiskt i texten.

Följande lista visar mera detaljer om varje fas i processen:

  • Inlärningsuppgift / problem: informationsbehovet uppstår då du behöver information för att genomföra en inlärningsuppgift eller lösa ett problem
  • Planering av informationssökningen: definiera informationsbehovet, välj informationskällor, sökningsmetoder och söktermer
  • Förverklikande av informationssökningen: följ planen för informationssökningen (metoder för informationssökning)
  • Utvärdering av sökresultatetet: utvärdera resultatet av informationssökningen (antalet referenser och lämplighet). Du kan vid behov ändra informationskällor, sökningsmetoder eller söktermer.
  • Lokalisering av publikatoner: ta reda på var publikationerna (t.ex. en artikel) finns
  • Utvärdering och användning av informationen: utvärdera den hittade informationen (källkritik och forskningsetik) och använd den för att främja inlärningsuppgiften eller problemlösningen

Ragnar kände ett behov av information tre timmar före övningsarbetet i kursen Inlärningens utmaningar ska lämnas in. Han ansåg sig tvungen att söka information och valde som informationssökningskanal databasen Academic Search Complete. Utifrån tidigare erfarenhet blev söksträngen learning and sleep* med fokus på rubriken. Sökresultatet innehöll för mycket hänvisningar, så Ragnar avgränsade publiceringstiden till de senaste åren. Genom att utnyttja det han lärt sig på snabbläsningskursen fokuserade Ragnar på några artiklar som gällde ämnet. Som en erfaren självhjälpsförfattare blev arbetet hastigt och stilfullt färdigt för att lämnas in i tid. Behovet av information och tvånget som det orsakar avtog helt.