Plagiering

Med plagiering avses att man lånar utan att fråga lov, dvs. att man presenterar någon annans tankar och idéer som sina egna utan att nämna källan.

Plagiera inte! Olovligt citerande är bedrägeri som kan leda till att ditt arbete förkastas eller t.o.m. att du blir relegerad från universitetet för en tid.

Då du hänvisar till en text av någon annan måste du alltid nämna källan. Använd till exempel citationstecken för att visa ett direkt citat inom texten. Källan ska nämnas oberoende om texten är ett direkt citat eller om du refererar med egna ord. Om det är frågan om en allmän situation, ett allmänt faktum eller ett annat allmänt känt och godkänt faktum behöver källan inte nämnas.

Att identifiera plagiat 

Helsingfors universitet använder systemet Ouriginal, som är avsett för att identifiera plagiat och öva på vetenskapligt skrivande. Ouriginal jämför den text som skickas till systemet med sin egen databas, som består av till exempel uppslagsverk, tidningsartiklar och vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar och kursarbeten. Lärare kan använda systemet från fall till fall som ett hjälpmedel vid bedömningen av pro gradu-avhandlingar och andra arbeten, men läraren måste alltid informera de studerande om användningen av systemet. Läraren kan till exempel använda Ouriginal när hen misstänker plagiat. I vissa utbildningsprogram används Ouriginal i samband med granskning av alla pro gradu-avhandlingar.  Som studerande har du ingen orsak att oroa dig då du kommer ihåg att följa allmänna regler gällande hänvisningar och de instruktioner som din institution eller handledare har gett.

Hur fungerar plagieringsigenkänningen?

Om din lärare använder systemet vid utvärdering av kursarbeten och specimen måste läraren berätta det åt studerandena på kursen. Du får instruktioner för om arbetet lämnas in i lärarens Ouriginal-e-post eller i Moodle. Efter detta analyserar Ouriginal ditt arbete och analysen skickas direkt till läraren.

Lärarens uppgift är att gå igenom rapporten och göra en slutgiltig bedömning för om det finns orsak till vidare kontroller. Vid behov lönar det sig att gå igenom rapporten tillsammans med läraren. Samtidigt lär du dig att hänvisa korrekt i vetenskapliga sammanhang.

Som ägare till upphovsrätten har du rätt till att bestämma om din text sparas i Ouriginals databas och kan således användas som hjälp vid analysering av andras texter. Genom att spara ditt arbete hjälper du universitetet att hålla kvar högklassig vetenskap – och samtidigt kan du vara säker på att ingen kan plagiera ditt arbete!

Att utnyttja artificiell intelligens i studier  

En studerande vid Helsingfors universitet får i princip använda stora språkmodeller (t.ex. ChatGPT) som stöd för sina studier. I slutändan bestämmer kursens ansvariga lärare om användningen. Läraren kan förbjuda användningen av stora språkmodeller (också i självständigt arbete) om det finns en risk för att användningen av modellerna hindrar uppnåendet av inlärningsmålen. Om du är osäker på om användning av språkmodeller är tillåten i kursen, vänligen kontrollera med kursläraren.    

Om du använder språkmodellen som hjälp för att producera det arbete som lämnas in, ange skriftligen vilken modell (till exempel ChatGPT, DeepL) du har använt och på vilket sätt. Riktlinjerna för plagiat gäller också för text som produceras med artificiell intelligens, och du kan inte framställa det som AI:n gjort som ditt eget arbete.  

Läs mer:
Identifiering av plagiering och användning av programvara för upptäckt av plagiering (Studietjänsten)
E-thesis och publicering av avhandlingar (Studietjänsten)
Vad är fusk och plagiat? (Studietjänsten)
Användning av AI som stöd för inlärning (Studietjänsten)