Språkinställningar, avstavning och korrekturläsning

På den här sidan ser vi på följande funktioner i textbehandlingsprogram:

 • språkinställningar
 • avstavning
 • korrekturläsning
 • automatiska rättelse- och formateringsfunktioner
 • tillgänglighet

I exemplen på den här sidan används programmet Microsoft Word.

Språkinställningar för dokument

Textbehandlingsprogram kan oftast känna igen olika språk automatiskt, oberoende av vilket språk själva programmet har. Dessutom kan man oftast installera mera språkfiler i textbehandlingsprogram, förutom standardspråken. Språkfilerna används för korrekturläsning och språkkontroll.

Med Word får man fram de olika språkalternativen genom att öppna fliken Review (Granska) i verktygsfältet. Välj språk för dokumentet genom att klicka på knappen Set Proofing Language (Ange Redigeringsspråk) i gruppen Language (Språk). De tillgängliga språken finns i menyfönstrets språklista. Om man har valt rätt språk kan korrekturläsningsprogrammet samt övriga verktyg kontrollera din text på basen av rätt språk. ABC-ikonen till vänster om språket betyder att Word har ett korrekturprogram installerat för språket ifråga.

Avstavning i dokument

Man kan använda en automatisk avstavningsfunktion eller själv avgöra hur ord ska stavas av.

Automatisk avstavning

I Word finns inställningarna för automatisk avstavning i gruppen Page Setup (Utskriftsformat) på fliken Page Layout (Sidlayout). Klicka på knappen Hyphenation (Avstavning) och välj Hyphenation Options (Avstavningsalternativ) från menyn som öppnas. Kruxa för inställningen Automatically hyphenate document (Automatisk avstavning). Godkänn ditt val genom att klicka på OK.

Manuell avstavning

Manuell avstavning sker på följande sätt med Word: gå till inställningssidan för avstavning på samma sätt som beskrevs ovan (se bilden ovan) och klicka på knappen Manual (Manuell). Då kommer programmet att stanna vid varje ord som borde avstavas och föreslår var det ska kapas:

Man kan godkänna förslaget genom att klicka på Yes (Ja) eller avslå det genom att klicka på No (Nej). Man kan också ändra kapningsstället och sedan godkänna det genom att klicka på Yes (Ja).

Om du vill tillåta att ett ord avstavas på ett visst sätt (t.ex. vånings-hus) kan du göra ett avstavningstips i ordet. Bindestrecket kommer då till synes endast om ordet kommer i slutet av en rad. Gör avstavningstips:

 1. För muspekaren till det ställe där du vill att programmet avstavar ordet.
 2. Tryck på tangenterna Ctrl + bindestreck. Tipset kommer att synas som tecknet ⌐ . Detta tecken, såsom många andra tecken som normalt är dolda, får du fram genom att välja Show/Hide (Visa alla).

Fast bindestreck och mellanslag

Man använder fasta bindestreck (Nonbreaking hyphen) då man vill förhindra att ett avstavat ord eller tal delas upp på olika rader. Sifferraden 040-1234567, t.ex., kunde placeras på olika rader om det råkade komma i slutet av en rad, men det fasta bindestrecket håller siffrorna på samma rad. Med samma princip kan man också göra ett fast mellanslag (nonbreaking space) med vilket man kan behålla ord som har ett mellanslag emellan på samma rad (t.ex 34 €).

Med Word gör man ett fast bindestreck med tangentkombinationen Ctrl+Alt+bindestreck och ett fast mellanslag med tangentkombinationen Ctrl+Alt+mellanslag.

Korrekturläsning

Det finns ett inbyggt korrekturläsningsprogram i de flesta textbehandlingsprogram. Det kontrollerar rättstavningen i texten. I själva verket innehåller de flesta textbehandlingsporgram två korrekturläsningsprogram: automatisk korrektur och ett korrekturläsningsprogram som man startar skilt.

Automatisk korrekturläsning

Med de flesta textbehandlingsprogram kontrollerar den automatiska korrekturen texten medan man skriver den: om man gör ett skrivfel eller skriver ett ord som programmet inte känner igen dyker det upp ett rött vågstreck under ordet. Vågstrecket syns endast på skärmen, inte på utskrifter.

Om man vill rätta ett ord som korrekturen har hittat kan man göra det för hand eller genom att klicka med den sekundära musknappen på ordet och välja rätt alternativ ur snabbmenyn som öppnas, om där finns ett korrekt alternativ. Om ordet är rätt stavat men programmet inte känner igen det kan man välja Add to Dictionary (Lägg till ordlistan) ur snabbmenyn. Då kommer programmet att känna igen ordet nästa gång. Nedan en bild av snabbmenyn.

Man kan stänga av den automatiska korrekturläsningen medan man skriver texten och sedan korrekturläsa texten när den är färdig:

1. Öppna fliken File (Fil).
2. I fönstret som öppnas klickar du på Options (Inställningar) och öppnar fliken Proofing (Språkverktyg).
3. Avmarkera inställningen Check spelling as you type (Kontrollera stavning medan du skriver).
4. Starta rättstavningen med knappen Spelling & Grammar (Stavning och grammatik) på fliken Review (Granska).

Det kan också dyka upp ett grönt vågstreck under en mening. Det betyder att det kan finnas ett grammatikfel i meningen. Man kan se en beskrivning av felet om man klickar på meningen med den sekundära musknappen. Kom dock ihåg att man säga de flesta saker på flera olika sätt och de kan alla vara grammatiskt korrekt. Ta alltså programmets förslag om rättelser med en nypa salt och använd ditt eget sunda vett.

Korrekturläsningsprogram

Om man vill kan man kontrollera stavningen med ett korrekturläsningsporgram efter att man skrivit hela texten. Då går programmet igenom texten och jämför orden med orden i programmets egen ordlista. Om ett ord inte finns i ordlistan, stannar programmet vid det och erbjuder en möjlighet att rätta ordet eller lägga det till ordlistan. Om man inte vill lägga in ordet i ordlistan kan man förbigå det.

Med Word kontrollerar man språket genom att föra muspekaren till det ställe där man vill börja kontrollen, öppna menyn Tools (Verktyg), och välja Spelling and Grammar (Stavning och grammatik). Då öppnas ett kontrollfönster som det på bilden nedan:

Om programmet hittar ett ord det inte känner igen:

 • Om ordet är rätt stavat, ska man kilcka på Ignore once (Förbigå en gång) eller Ignore All (Förbigå alla), så att programmet förbigår ordet, eller Add to Dictionary (Lägg till ordlistan) så att programmet lägger in ordet i ordlistan.
 • Om ordet är fel stavat kan man välja rätt stavning ur listan i menyfönstret och klicka på Change (Ändra).
 • Om rätt stavning inte finns i listan kan man rätta det i rutan Not in Dictionary (Inte i ordlistan). Klicka därefter på Change (Ändra).

När kontrollen har utförts meddelar programmet detta. Man kan avbryta kontrollen när som helst genom att klicka på Cancel (Avbryt).

Automatisk korrigering

Det finns olika automatiska korrigerings- och formateringsfunktioner i textbehandlingsprogrammen, vilka rättar texten medan man skriver, men ibland kan dehär funktionerna göra arbetet svårare. Då kan man stänga av dem.

Automatisk korrigering

Du kommer till inställningarna för rättstavning genom att klicka på knappen Proofing (Språkkontroll). Klicka sedan på knappen AutoCorrect Options (Alternativ för autokorrigering). Då öppnas ett inställningsförnster där man kan ställa in korigeringen som man vill ha den:

Förklaringar till alternativen på bilden ovan:

 • Correct TWo INitial CApitals (KOrrigera TVå INledande VErsaler) korrigerar automatiskt ett ord där man i misstag har skrivit två stora bokstäver i början.
 • Capitalize first letter of sentences (Inled varje mening med versal) ändrar den första bokstaven i en text till stor bokstav, särskilt efter en punkt.
 • Capitalize first letter of table cells (Inled med versal i alla tabellceller) skriver första ordet i texten i en tabellcell med stor bokstav.
 • Capitalize names of days (Inled veckodagar med versal (engelska)) skriver namn på veckodagar med stor bokstav.
 • Correct Accidental usage of CAPS LOCK key (Korrigera oavsiktlig användning av CAPS LOCK) ändrar stora bokstäver till små och små till stora.
 • Replace text as you type (Ersätt text medan man skriver) rättar de vanligaste skrivfelen automatiskt medan man skriver. Man kan rulla fram ordlistan och se vilka ord som kan ersättas automatiskt. Man kan också avlägsna ord från listan om man inte vill att programmet korrigerar det automatiskt: om man vill avlägsna ett ord ska man välja ordet i listan och klicka på Delete. Om man vill att programmet ska korrigera något ord som inte finns på listan kan man skriva in det i rutan Replace (Ersätt) och vad man vill ersätta det med i rutan With (Med), och klicka på Add (Lägg till). denna funktion kan man också använda för sådana ord som man ofta stavar fel.

Om du ofta skriver långa eller invecklade texter – som t.ex. namnet på en fakultet vid universitet eller dylikt – kan du utnyttja den autmatiska korrigeringen genom att skriva in en förkortning (t.ex. heu) i rutan Replace (Ersätt) och den långa texten i rutan With (Med) (t.ex. Helsingfors universitet). Då behöver du endast skriva heu istället för den långa texten, som programmet skriver in. Akta dig dock för att använda förkortningar som har någon annan betydelse (t.ex. hu).

Automatisk formatering

Det finns olika automatiska funktioner i textbehandlingsprogram för att bestämma formatet för t.ex. rubriker samt numrerade och markerade förteckningar.

Man kan ändra de automatiska inställningarna för formatering i Word genom att gå till fönstret AutoCorrect Options (Autokorrigering) (se ”Automatisk korrigering” ovan) och gå till fliken AutoFormat As You Type (Autoformatera vid inskrivning). Kruxa för eller ta bort kruxen för de funktioner du vill/inte vill använda för automatisk formatering:

Här följer en lista opå funktioner som oftast orsakar problem – du kan själv avgöra om du vill ta bort dem:

 • Hyphens (–) with dash (    ) (Bindestreck med tankstreck): detta alternativ ändrar också bindestreck i början av ord (t.ex. korrekturprogram och -funktioner) till tankstreck.
 • Automatic bulleted lists (Automatiska punktlistor): detta alternativ ändrar t.ex. ett tankstreck eller en asterisk till en punkt efter att man trycker på Enter.
 • Automatic numbered lists (Automatiskt numrerade listor): detta alternativ fungerar så att om man skriver ”1. text” och sedan trycker på Enter förvandlar programmet texten till en numrerad förteckning.

Tillgänglighet

Du kan också använda Word för att hitta tillgänglighetsproblem: välj File (Arkiv) – Check for Issues – Check Accessibility