Ansvarsfull vetenskap

Med ansvarsfull vetenskap avses publicering, användning och bedömning av information enligt allmänt vedertagna principer. Temana för ansvarsfull vetenskap är kopplade till forskningsetik, jämställdhet, jämlikhet, hållbar utveckling, hantering av forskningsdata, dataskydd och öppen vetenskap.

Som universitetsstuderande är du en del av vetenskapssamhället och övar ansvarsfull användning och produktion av information gradvis under din studietid. Du behöver inte genast kunna alla grunderna inom forskning. Om du är osäker kan du fråga din lärare vad du ska göra.

Om du samlar in material för ett kursarbete eller en avhandling till exempel genom att utföra intervjuer eller använda en enkätblankett, ska du vara särskilt noggrann vid behandlingen av personuppgifter och ta hänsyn till dataskyddet.

  • Samla endast sådana uppgifter som är nödvändiga. Innan du samlar in informationen ska du be de personer som deltar i studien om samtycke till behandlingen av personuppgifter.
  • Identifiera de risker som är förknippade med behandlingen av uppgifter, till exempel information om personens hälsa eller geodata gällande utrotningshotade växt- och djurarter.
  • Var försiktig när du behandlar konfidentiell och känslig information. Vid behov ska du avlägsna sådana uppgifter från materialet som kan användas för att identifiera eller lokalisera personerna/objekten som undersöks.

Läs mer om skydd av personuppgifter i avsnittet Individens dataskydd i Studentens digitalkompetens.

Läs mer:
God praxis för lagring, förvaring och användning av information (bibliotekets datahanteringsguiden (på finska))
Forskningsetik och god vetenskaplig praxis (Helsingfors universitet)
Principerna för vetenskap, kritiskt tänkande i högskolestudier och hur vetenskaplig kunskap byggs upp (läromedlet för kursen Grunderna i vetenskaplig läskunnighet)