Importera och exportera information

Det kan ofta hända att man inte kan använda ett program för att öppna en fil som lagrats med ett annat program. Orsaken är den att programmen lagrar information i sina egna speciella filformat. Det gå oftast att överföra information från ett program till ett format som andra program förstår med följande metoder:

  • Genom att kopiera via klippbordet
  • Genom att lagra informationen i något annat filformat än programmets eget standardformat: t.ex. lagra en doc-fil som en rtf-fil.
  • Genom att öppna filen med ett annat filformat än programmets standardfilformat: t.ex. öppna en pdf-fil med ett textbehandlingsprogram.
  • Med funktionerna Export (Exportera) eller Import (Importera): med Exportfunktionen kan man föra in information i en fil, med Importfunktionen kan man importera information till en fil som man har öppen (observera att Export-funktionen inte är synonym med Save (Spara) och att Import-funktionen inte är synonym med Open (Öppna)).

Använd andra än standardfilformat för lagring och öppning av filer

Trots att det oftast är vettigast att använda varje programs eget standardfilformat (eftersom programmet då säkert lagrar all information i rätt form), kan man vid behov enkelt byta filformat.

Med de flesta program kan man byta filformat genom att öppna menyn File (Arkiv) och välja Save as (Spara som). I fönstret som öppnas väljer man listan Save as type (Filformat), där man ser filtyperna man kan välja mellan. I följande exempel lagras en bild i tif-format istället i jpeg-format:

Då man lagrar en fil som en annan filtyp överförs inte alltid alla egenskaper från den ena typen till den andra. Kontrollera alltså filen efter att du har ändrat filtyp och spara originalfilen för säkerhets skull!

Ändringen av filtypen på en fil som ska öppnas sker i princip på samma sätt som lagringen av en fil.

Export-funktionen

Med de flesta – men inte riktigt alla – programmen kan man exportera information från ett program till ett annat så att programmet kan hantera informationen: öppna filen, öppna menyn File (Arkiv) och välj funktionen Export (Exportera) (funktionen kan finnas på olika ställen i olika program). Därefter meddelar man exportfunktionen i vilket filformat man vill överföra filen: några filformat som ofta används är txt, bmp, jpg, tif o.s.v.

Nedan visas en bild av fönstret Export (Exportera) i programmet OneNote, där anteckningar överförs i Words filformat .docx.

Bild av OneNote-programmets Export-vy, där man har valt Export, sedan Page och därefter Word Document (*.docx). Valen godkänns med Export-knappen nedan.

Import-funktionen

Funktionen för att importera information finns i de flesta program. Importfunktionen finns oftast i menyn File (Arkiv) under namnet Import (Importera).