Individens dataskydd

Med dataskydd avses skydd av dina personuppgifter mot utomstående eller mot att de används för att skada dig. I praktiken har dataskyddet främst att göra med datasäkerheten vid befolkningsregister.

En personuppgift är en uppgift som beskriver en person eller hans eller hennes egenskaper eller levnadsförhållanden, utifrån vilken personen eller dennes familj kan individualiseras. Sådana uppgifter kan vara till exempel namn, adress, e-postadress, personbeteckning och på universitetet till exempel registeruppgifter som gäller studerandens kursprestationer.

Enligt dataskyddslagen (Finlex) måste personuppgifter hållas hemliga för obehöriga och utomstående. Deras riktighet måste säkerställas och de får inte förstöras eller behandlas otillbörligt. Betydande personuppgifter måste finnas till hands vid behov.

HU:s dataskyddssida finner du information om bl.a. kameraövervakning på HU:s campusar samt dokument med dina personuppgifter.

Dataskyddslag

Lagstiftningen om dataskydd ger dig viktiga rättigheter bl.a. vad gäller de uppgifter om dig som har lagrats i olika register. Rättigheterna gäller registreringen av data, deras hantering och användning. Dataskyddslagen ger den registrerade följande rättigheter:

  • Rättigheten att få information: den registeransvariga är skyldig att ge ut information om behandlingen av dina personuppgifter då de samlas in, eftersom behandlingen ska vara öppen.
  • Kontrollrättighet: du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har lagrats i olika register. Med den här rättigheten kan du också kontrollera att uppgifterna om dig är korrekta.
  • Rättigheten att få sina uppgifter korrigerade: du har rätt att kräva att den registeransvarige rättar felaktiga uppgifter i registret.
  • Rättigeheten att förbjuda otillbörlig användning: du har rätt att förbjuda att dina personuppgifter används till vissa ändamål, t.ex. direktmarknadsföring.

På samma sätt som ditt födelsedatum är din e-postadress en personuppgift. Det är alltså FÖRBJUDET att skicka marknadsföring till din e-postadress om du inte har gett tillstånd till det på förhand.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter ska du först kontakta den ansvarige för registret. Den personuppgiftsansvarige ska informera de registrerade om hur personuppgifter behandlas. Ytterligare information finns på dataombudsmannens webbplats.

Personregistren vid HU inbegriper studieprestationsregistret, uppgifter om antagna studeranden, registren över inlämnade uppsatser, tentprestationer och kursregister samt webbdiskussioner.

Om du inte kan reda ut ditt ärende med den registeransvarige kan du kontakta dataskyddsombudsmannens kansli. Om du tycker att det förekommer brott mot personuppgiftslagen eller strafflagen i hanteringen av dina personuppgifter kan du också be polisen utreda ärendet. Mer information om den registrerades rättigheter och källan till informationen som beskrivs ova: https://tietosuoja.fi/sv/den-registrerades-rattigheter.

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR

Alla medlemsländer i Europeiska unionen är skyldiga att följa dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med förordningen är att förbättra skyddet av individers personuppgifter. Den definierar och fastställer bland annat

  • minimikraven på omsorgsfull behandling av information
  • företags och organisationers skyldighet att redogöra för vilken information om individer som behandlas och hur, samt
  • individens rättigheter med avseende på sina egna personuppgifter

I praktiken har varje EU-medborgare rätt att kontrollera uppgifterna som har lagrats om honom eller henne, få veta hur uppgifterna har samlats in samt få veta hur de behandlas och av vem. Dessutom garanterar förordningen att medborgarna har rätt att få eventuella felaktiga uppgifter korrigerade samt att radera sina uppgifter ur registren.

Därtill gäller dataskyddsförordningen också instanser eller tjänster som lagrar EU-medborgares personuppgifter utanför EU.

I dataskyddsförordningen fastställs de personuppgiftsansvarigas (ofta organisationer och företag) skyldighet att agera transparent så att de ovannämnda rättigheterna förverkligas.

Helsingfors universitets dataskyddssidor innehåller information om bland annat den behandling av personuppgifter som utförs vid universitetet. Se särskilt avsnittet ”Behandling av studenters personuppgifter”.