Redigering av video

Detta material är inte fullt tillgängligt och är inte en del av den tillgängliga tentamen.

Innan du inleder redigeringsarbetet

En inspelad video behöver ofta redigeras efteråt. Som enklast är det fråga om en enskild videofil (klipp på videoredigeringsspråk) där det finns någon onödig del som du vill klippa bort eller till exempel störande olika volymnivåer mellan scenerna som du vill jämna ut. Mer ambitiösa videoprojekt kan innehålla material från flera olika filmkällor i tiotals eller hundratals separata klipp som behöver kombineras till en helhet – i detta fall bör du vara beredd på ett något större jobb eftersom redigering av en video ofta är mycket tidskrävande!

Ett bra manuskript hjälper till att hålla ihop projektet även i sådana situationer. Det lönar sig också att hålla videofilerna i bra ordning och se till att videoklippet du redigerar bearbetas på en maskin som har tillräckligt med ledigt lagringsutrymme.

Undertextning av video

Enligt kraven på tillgänglighet i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska videor vara försedda med undertexter om de laddas upp till en webbtjänst för allmänt bruk. Uppladdade videor ska undertextas inom 14 dygn från publiceringen. En finskspråkig video textas på finska, en svenskspråkig på svenska och en engelskspråkig på engelska.

Man behöver inte texta direkta videosändningar eller videor som finns tillgängliga endast under en viss tid i en icke-öppen miljö, till exempel uppgifter i videoformat för begränsade Moodle-kurser.

Du kan skapa undertexter själv med videoredigeringsprogram, såsom programmet ScreenPal som används på HU och vars instruktioner du hittar i Helpdesk.

Allmänna instruktioner om hur du skapar undertexter till videor hittar du från instruktionen Skapa undertexter till din video i Helpdesk.

Redigeringsprogram

Videoredigeringsprogram är oftast icke-destruktiva till sin natur, vilket innebär att programmet inte i sig redigerar de inspelade videofilerna utan de ursprungliga videorna förblir intakta. Redigeringsprogrammet skapar en så kallad projektfil med individuella videoklipp och redigeringar, texttillägg, etc. som gjorts i redigeraren sparas i projektet som sedan exporteras till en egentlig ny videofil i önskat publiceringsformat.

Till skillnad från många andra program skadar därför videoredigeringsprogram inte de ursprungliga videoklippen, utan hänvisar snarare till dem – du bör av denna orsak vara försiktig med var videoklippen ursprungligen finns, för om du flyttar videoklipp från en plats till en annan kan ett av dina videoprojekt sluta fungera. Den ljusa sidan är att om klippningen går fel och du inte märker det i tid, kan du bara importera en ny referens till projektet från den ursprungliga videon och göra de nödvändiga ändringarna där.

Videobehandling med ScreenPal-programmets redigerare

Det föregående avsnittet handlade om att filma en skärminspelningsvideo med hjälp av programmet ScreenPal, men detta program kan också importera en fil som skapats i ett annat program och bearbeta den i SOM:s redigerare. Gå till din webbläsare och få hjälp från Helpdesks instruktionssida för ScreenPal.

Denna gång är instruktionerna mer i videoformat, eftersom det är mer komplicerat och en kort video klargör det lättare! Så titta på videon nedan och på några förklarande textpunkter med bilder i anslutning till den.

F.6 Redigering av video med ScreenPal – textmotsvarighet

Titta på videon ovan, Grundläggande instruktioner för videoredigering (5:29)

  1. Om du klickar på en videos tidslinje öppnas menyn Tools där du kan välja mellan ett antal effekter och åtgärder som kan tillämpas på videoklippet. Välj till exempel effekten Cut för att klippa ut någon del av videon och markera sedan det område som ska tas bort. Olika färger i tidslinjen korrelerar med menyn Tools och anger vilken effekt som har tillämpats.
  2. Effekter kan också tas bort i efterhand genom att klicka på deras färgkodade position i tidslinjen, välja effektens ikon i snabbmenyn som öppnas och Remove. Du kan alltså också återställa ett klipp som du har raderat med effekten Cut.
  3. Genom att klicka på förstoringsglaset i det nedre högra hörnet kan du välja hur nära man zoomar tidslinjen, vilket gör det lättare att välja mer exakta klippunkter i en lång video. Du kan också välja en position i tidslinjen mer exakt med vänsterpilen och högerpilen på tangentbordet istället för att använda musen.

Andra alternativ

Windows har numera den inbyggda enkla videoapplikationen Video editor. Sök till exempel efter ”Video editor” i Windows sökfält för att hitta den. Programmet är i praktiken en del av Windows Photos-bildvisarprogrammet, så man kan starta Video editor lite icke-intuitivt också via det.

Med detta program lyckas simpla redigeringar, som att ta bort onödiga klipp, lätt med funktionerna Trim och Split.  Tyvärr har bearbetningen av ljudspår förenklats för mycket i detta nya gratisprogram.

Maskiner med Linux har flera gratis videoredigeringsprogram med öppen källkod, varav  Kdenlive rekommenderas för mer krävande arbete och Shotcut för lättare redigeringar.

Apple, Android och Linux

Användare av Apples enheter befinner sig i den lyckliga positionen att de för enklare redigeringar har tillgång till det kostnadsfria och lättanvända men ändå förhållandevis mångsidiga iMovie-programmet. ScreenPal som behandlas i dessa instruktioner finns också för Mac-, iPhone- och iPad-enheter.

För Android-enheter och Chromebook är ScreenPal också tillgänglig gratis för redigering.

Maskiner med Linux har flera gratis videoredigeringsprogram med öppen källkod, varav Kdenlive rekommenderas för mer krävande arbete (kan också installeras på HU:s arbetsstationer från Software Center) och Shotcut för lättare redigeringar.