Tabell

Tabeller används bl.a. i olika dokument och presentationer. Du kan skapa tabeller med t.ex. ett kalkyleringsprogram och till en viss grad även med ordbehandlingsprogram. Tabellerna består av enskilda celler som kan innehålla tal, text eller t.ex. matematiska formler. Om du vill kan du överföra tabeller som du skrivit med ett kalkylprogram till t.ex. ett ordbehandlingsprogram eller till bilder för en bildpresentation.

Cellerna i tabellen skapar vågräta rader och lodräta spalter:

Tabell där man som exempel har ringat in: en ruta, det vill säga cell, i en Excel-tabell, många celler horisontellt, det vill säga en rad, och många celler ovanpå varandra, det vill säga en kolumn.

De vanligaste formaten för lagring av tabeller är:

  • xls, xlsx: lagringsformen för det programmet Excel
  • sav: lagringsformen för det statistikprogrammet SPSS
  • csv: används för att lagra tabelldata i en textfil. Data separeras med kommatecken (kolumner) och radbrytningar (rader).

Du kan överföra tabeller från program till program. t.ex. från en webbsida till ett ordbehandlingsprogram eller ett kalkyleringsprogram, via klippbordet.