Val av textparti, formatering och specialtecken

Observera: i exemplen på den här sidan används programmet Microsoft Word. De flesta av dessa funktioner fungerar dock med samma princip även i andra program, t.ex. Open Office Writer.

Använd alltid format när du formaterar ett långt textdokument (läs mer om format). Om dokumentet är väldigt kort kan du göra mindre formatering med hjälp av formateringen av tecken och stycke – det vill säga genom att exempelvis välja önskad snittvariant och textstorlek.

Val av textparti för formatering

Man gör nästan utan undantag font- och andra formateringar till ett  utvalt textparti; med de flesta program ser man det utvalda partiet i negativfärger. Det är bra att behärska de vanligaste sätten att välja ett textparti m.m.

Musval

Följande tabell visar de vanligaste sätten att välja ett objekt med musen:

Valsätt Valobjekt
Välj objekt med den primära musknappen nedtryckt Vad som helst, från enskilda tecken till hela dokument – det är upp till dig.
Startklick + Alt + slutklick – || –
Dubbelklicka på ett ord Ordet i fråga
CTRL + klick i en sats Satsen i fråga
Klick till vänster om en rad Raden i fråga
Trippelklick på ett stycke Stycket i fråga
CTRL + klick i vänster marginal av dokumentet Hela dokumentet
CTRL + dubbelklick på önskade ord Flera olika objekt på samma sida

Val av textparti med tangentbordet

För muspekaren till det ställe där du vill börja välja textpartiet. Används sedan Alt- och piltangenterna m.m. enligt följande tabell.

Valsätt Valobjekt
CTRL + A Väljer allt
Alt + vänster eller höger pil Ett tecken åt gången i pilens riktning.
Alt + pil upp eller ner En rad åt gången i pilens riktning.
CTRL + Alt + pil Ett ord åt gången i pilens riktning.
Alt + End Partiet från muspekaren till slutet av raden.
Alt + Home Partiet från muspekaren till början av raden.
CTRL + Alt + End Partiet från muspekaren till slutet av dokumentet.
CTRL + Alt + Home Partiet från muspekaren till början av dokumentet.

Textformatering

Du kan göra dokumentet tydligare och lättare att läsa med olika formateringar. Man kan formatera ett dokument antingen medan man skriver det eller efteråt. När du vill formatera en text ska du först välja textpartiet och sedan den formatering du önskar.

Textbehandlingsprogram har oftast ett särskilt verktygsfält där basverktygen för formatering av text finns gruppperade. Nedan ser du gruppen Font (Tecken) på fliken Home (Start) i programmet Word.

Gruppen Font (Tecken) i menyn Home (Start), som omfattar teckensnitt, teckenstorlek, fet stil, kursivering och understrykning.

De viktigaste formateringsverktygen har omringats med ett rött streck på bilden ovan.  Från vänster är de:

 • val av teckensnitt
 • val av teckenstorlek
 • fet stil
 • kursiverad stil
 • understreckning

Fet och kursiverad stil samt understreckning fungerar så att man slår på eller av dem. Om man vill ta bort formateringen ska man välja det formaterade textpartiet och klicka på formateringsknappen. Kom ihåg att vetenskaplig text mera sällan innehåller sådan accentuering än vanlig text.

Förutom de ovannämnda formateringarna finns det andra teckenformateringar i textbehandlingsprogram. Man kan definiera t.ex. olika understrecknngar, färgen på teckensnittet, övre och nedre index samt överstreckning. Man kan avlägsna formateringarna på ett utvalt textstycke genom att klicka på knappen Clear Formatting (Radera formatering) i övre högra hörnet av gruppen Font (Tecken).

Med Word kan man utföra ovannämnda formateringar på följande vis: välj textavsnittet som du vill formatera, och klicka på knappen Font (Tecken) i nedre högra hörnet av gruppen Font (Tecken), eller alternativt tryck på tangenterna Ctrl+D. Välj den formatering du vill ha och godkänn genom att klicka på OK.

Formatering av stycken

I textbehandlingsprogram uppfattas texten mellan två tryck på Enter som ett stycke. Då man formaterar ett stycke, gäller formateringarna alltid hela stycket. Sådana formateringar är t.ex. textutjämning och -indragning. Man kan bestämma formateringarna för ett stycke både innan man skriver det och efteråt.

Radavstånd

I de flesta textbehandlingsprogram finns det ett normalvärde (1) för radavståndet. Man kan också ändra på radavståndet enligt behov: förutom 1 används ofta 1½ och 2. Med Word kan man ändra på radavståndet genom att välja textpartiet, sedan klicka på knappen Line Spacing (Radavstånd) i gruppen Paragraph (Stycke) på fliken Home (Start) (se exemplet nedan). Ställ in önskat radavstånd för textstycket.

o2016_word_linespacing

Observera att man kan – och oftast bör – ställa in radavståndet samt övriga sidinställningar som nämns på denna sida via formatmallarna.

Placering av texten

Du kan placera texten på fyra olika sätt: så att vänster kant är jämn, höger kant är jämn, texten placeras på mitten, eller båda kanterna är jämna.

Man väljer placering av texten genom att först välja styckena man vill formatera. Om formateringen endast rör ett textstycke räcker det med att föra muspekaren innanför stycket. Klicka därefter på en av placeringsknapparna i verktygsfältet:

Indragningar

Med indragningar avser man att något avsnitt av texten börjar längre in från vänster kant än resten av dokumentet (t.ex. rubriker). Man kan också använda indragning om man vill skriva rubriekn och första textraden i stycket på samma rad. Indragningar kan också göreas antingen medan man skriver eller efteråt.

Indrag i vänstra kanten, där rubrikerna börjar vid den vänstra kanten och brödtexten under rubriken. Beroende indrag, där brödtexten börjar på samma rad som titeln.
Indragning från vänster kant Hängande indragning

Om du vill göra en indraging från vänster kant ska du göra såhär:

 1. Kontrollera först att du ser linjalen i ordbehandlingsprogrammet. Om den inte syns ska du ta fram den genom att kruxa för Ruler (Linjal) i gruppen Show (Visa) på fliken View (Visa).
 2. Om du redan har skrivit textstycket, ska du föra muspekaren till ifrågavarande stycke. Om du inte har skrivit det än, för muspekaren till början av den rad där stycket ska börja.
 3. Klicka därefter på knappen  Increase Indent (Öka indrag) på fliken Home (Start).
 4. Indragningen ökar enligt normalvärdet på tabulatorn varje gång man klickar på knappen. Håll ett öga på linjalens tabulatormärke:

Om du vill skriva t.ex. följande rubrik i vänster marginal igen måste du ta bort indragningen. Det gör du på följande vis:

 1. Tryck på Enter för att gå till en tom rad.
 2. Klicka på knappen Decrease Indent (Minska indrag) så många gånger att indragningen avlägsnas helt.
 3. Håll ett öga på linjalen igen!

I dokument använder man ibland ”hängande indragningar”, där rubriken skrivs på samma rad som styckets  första textraden.  Gör en hängande indragning på följande sätt:

 1. Skriv rubriken i vänster kant av dokumentet.
 2. Tryck på tangentkombinationen Ctrl + T en eller flera gånger så att den nedre triangeln på linjalens indragningsmärke flyttas till indragningsplaceringen för stycket.
 3. Flytta muspekaren till början av den egentliga texten med hjälp av tabulatortangenten.
 4. Skriv texten i stycket.
 5. Om du vill skriva ett nytt stycke kan du byta stycke med Enter. Observera att muspekaren förflyttas till vänster kant igen. Du kan se på linjalen att indragningen ännu är i bruk. Skriv en ny rubrik och fortsätt på ovanstående sätt. Om du inte vill ha en ny rubrik för något stycke kan du gå direkt till början av stycket med tabulatorn.

Ta bort hängande indragning på följande sätt:

 1. För muspekaren till det stycke där du vill ta bort den hängande indragningen, eller till en tom rad under texten.
 2. Tryck på tangentkombinationen Ctrl + Alt + T så många gånger att båda trianglarna på linjalen är i vänstra kanten.

Specialtecken och symboler

Ibland behöver man i sin text tecken som är svåra att åstadkomma med tangentbordet (t.ex. ß, ç och æ). De flesta textbehandlingsprogram har särskilda symbolbibliotek från vilka man kan infoga sådana specialtecken i sitt dokument.

Med Word kan man infoga specialtecken genom att föra muspekaren till önskad placering i texten och sedan klicka på ikonen Symbol (Infoga symbol) på fliken Insert (Infoga). Klicka sedan på More Symbols (Fler symboler).
Då öppnas fönstret på följande bild. Där kan man välja tecknen i det teckensnitt man önskar. Foga in tecknet genom att klicka på knappen Insert (Infoga).

Observera att det för varje teckensnitt ingår olika symbolmenyer. Om du inte hittar symbolen du vill ha, kan du byta teckensnitt via listan Font  (Teckensnitt). Om du vill ha tecknet i en vanlig text och att den är av samma teckensnitt som den övriga texten, ska du välja tecknet från alternativen i Normal text.

Man kan också infoga matematiska formler i sin text. Dem får man genom att välja Equation (Ekvation) på fliken Insert (Infoga).

Alla specialtecken (som matematiska tecken eller specialtecken i främmande språk) finns inte alltid i de vanligaste teckensnitten. IT-personalen vid din fakultet kan ge dig mera upplysningar om sådana specialtecken.