Upphovsrättsfrågor

På den här sidan bekantar vi oss med begrepp som rör upphovsrätt:

 • upphovsman, verk och verkexemplar
 • rättigheter
 • undantag
 • påföljder

Upphovsman, verk och verkexemplar

Upphovsmannen är den person som har skapat verket. Ett verk är vilket som helst resultat av kreativt arbete, t.ex. en skönlitterär eller vetenskaplig text, en målning, ett fotografi, en komposition, ett datorprogram eller en webbsajt.

Upphovsrätten är den lagstadgade rätt upphovsmannen har till sitt verk.Upphovsrätten uppstår automatiskt då verket skapas, så upphovsmannen behöver inte t.ex. registrera, publicera eller markera sitt verk med ©. Detta betyder att t.ex. dina opublicerade dikter skyddas av upphovsrätt. Upphovsrätten skyddar inte t.ex. en idé, ett ämne eller en intrig: du får inte plagiera en dikt som skrivits av en annan person men du får skriva din egen version av samma ämne. Likheten mellan dikterna avgör om det är fråga om två olika verk.

Ett verk måste anses vara ett verk för att få upphovsrättsskydd. Verket anses vara ett verk om det är det självständiga och originella resultatet av en skapande process. Detta varierar för olika typer av verk. Ett skriftligt verk får lättare status av verk än t.ex. ett bruksföremål.

Upphovsrätten skyddar verket. Verksexemplaret är den materiella förekomsten av verket, såsom en bok eller ett foto. Förutom upphovsrätt kan verkexemplaret vara förknippat med äganderätt: då du köper en bok i en bokhandel får du äganderätt till boken men upphovsrätten förblir densamma som förut. Efter att du köpt boken har du rätt att sälja eller låna den vidare.

Då du skriver en uppsats eller essä får du upphovsrätt till verket. Ditt verk behöver inte vara vetenskapligt eller konstnärligt – ditt kreativa bidrag är tillräckligt för att få upphovsrättsligt skydd.

Rättigheter

Verkets skapare har ensam rätt att avgöra hur verket ska användas. Upphovsrätten ger upphovsmannen både ekonomiska och moraliska rättigheter:

  • De ekonomiska rättigheterna garanterar att endast upphovsmannen har rätt att utnyttja verket. Det betyder att upphovsmannen ensam kan bestämma
   • om framställning, d.v.s. kopiering av verket, samt
   • hur verket ska göras tillgängligt för en publik.
 • De moraliska rättigheterna beskyddar upphovsmannens ära. Rättigheterna förutsätter att upphovsmannens namn alltid nämns då verket nämns, enligt gängse praxis. Man får inte heller ändra verket på ett sätt som kränker upphovsmannen.

Att framställa ett exemplar är all slags form av reproduktion av ett verk, såsom att digitalisera en bok och en bild eller att ta ett fotografi av en målning.

Att göra tillgängligt för allmänheten innebär att verket offentligt framförs, visas, sprids eller förmedlas det till en bredare publik.

 • Att framföra ett verk är till exempel att sjunga eller spela offentligt. Visande sker till exempel i museiutställningar.
 • Att sprida ett verk omfattar till exempel försäljning av böcker och förmedling bland annat att dela verket på nätet.

Tillstånd att göra tillgängligt för allmänheten måste alltid erhållas från upphovsmannen. Du får till exempel inte lägga upp upphovsrättsskyddat material som skapats av en annan person på din öppna blogg utan tillstånd. Du kan emellertid länka till en annan webbplats så länge källan är laglig.

Upphovsrätten är i huvudsak giltig så länge upphovsmannen lever och 70 år efter slutet av det år han/hon dog. Överlåtelse av hela eller delar av ekonomiska rättigheter (till exempel till en arbetsgivare eller ett företag) och ersättning måste alltid avtalas separat. Upphovsmannen kan endast delvis överföra de moraliska rättigheterna.

Undantag

Den största begränsningen av upphovsrätten gäller rent privat bruk. Ett fåtal exemplar av det ursprungliga juridiska verket får göras för privat bruk, men en kopia som görs för privat bruk får inte förmedlas vidare. En kopia av en digital inspelning som distribueras olovligt över nätet får inte ens göras för privat bruk.

Det andra undantaget från upphovsrätten, som är särskilt viktigt för vetenskapssamhället, gäller rätten att citera upphovsrättsskyddat material. Man får citera enligt god sed, så mycket som är ändamålsenligt och i sakliga sammanhang: kom ihåg att man måste ange källan i samband med citationen.

Med Kopiostos tillstånd som universitetet har skaffat kan lärare och studerande kopiera och skanna ett begränsat antal sidor av tryckta publikationer samt kopiera mindre mängder text och bilder från öppna webbplatser till lärdomsprov eller slutna inlärningsmiljöer, till exempel till Moodle. Kontrollera villkoren för tillståndet närmare på Kopiostos webbplats.

Om författaren vill har han eller hon också rätt att överlämna sitt verk till andras förfogande.

CC-lisens

Författaren kan visa användarvillkoren för lovlig användning av sitt verk till exempel med en CC-licens. Det finns flera olika CC-licenser och de bestämmer under vilka förutsättningar andra kan använda verket.

Den vanligaste licensen är CC BY (Erkännande), som också är grunden för de andra CC-licenserna. I anslutning till licensen anger man ofta ett versionsnummer som för tillfället är 4.0, till exempel CC BY 4.0 (Erkännande). Om verket har licensmärkningen CC BY kan du använda verket mycket fritt. Till exempel kan ett verk översättas till ett annat språk eller så kan mer omfattande delar av användas i ditt eget arbete – enligt god hänvisningspraxis förstås.

Villkoret för CC-BY-licensen är att du ska:

 • ange och länka den ursprungliga källan på korrekt sätt
 • ge länken till licensen
 • ange vilka ändringar som gjorts i verket.

Upphovsmannen kan också använda en licens för att begränsa till exempel modifieringen av verket (CC BY-ND, Erkännande-IngaBearbetningar) eller kommersiell användning (CC BY-NC, Erkännande-IckeKommersiell). Med CC0-licensen överlämnar upphovsmannen verket för fri universell användning (public domain). CC0-licensierade verk får kopieras, modifieras, distribueras och visas utan tillstånd, även för kommersiella ändamål, utan att upphovsmannens namn behöver nämnas. Det är emellertid god akademisk hänvisningssed att nämna namnet på den ursprungliga upphovsmannen.   

Se en kort introduktionsvideo om användning av CC-licensierade material i söktjänsten Finna.fi.

Källä: Finna.fi.

Om du vill kan du licensiera till exempel bilder eller blogginlägg som du producerat i dina studier med CC-licensen så länge som du själv har producerat materialet eller har nyttjanderätt till det. I undervisningsmaterial är den rekommenderade licensen CC BY-SA (DelaLika, ShareAlike). Om du ändrar ett material som är licensierat under CC BY-SA och publicerar materialet på nytt måste du publicera det under samma CC BY-SA-licens.     

Licenserna är internationella, det vill säga giltiga runt om i världen, och licenstexterna har översatts till olika språk. Mer om CC-licenser och användning av dem finns på Creative Commons-gemenskapens webbplats. Du kan läsa svaren på frågorna om upphovsrätt och CC-licenser på webbplatsen för Helsingfors universitets bibliotek 

Mera läromaterial om upphovsrätten: I Kopiraittila högskola kan du exempelvis testa dina kunskaper i frågesporter.

Påföljder

Vid brott mot upphovsrätt kan man bli dömd att ersätta upphovsmannen och gottgöra skador som orsakats av brottet. Kriminallagen har egna stadgar om gravare brott mot upphovsrätten.

Mera information om upphovsrätt:
Undervisnings- och kulturministeriets sidor om upphovsrätt
Upphovsrättssystemet – Undervisnings- och kulturministeriet
Upphovsrättslagen (404/1961)
Upphovsrättsförordningen (574/1995)