Cellreferenser

Med cellreferenser avser man en referens i en cell till innehålet i en annan cell (t.ex. värdet på ett tal eller en matematisk formel). Om man t.ex. i cell B4 vill addera värdet på talen i cellerna B2 och B3, skriver man i cell B4 =SUM(B2:B3); här är B2 och B3 cellreferenser.

Relativa referenser

Om man änvänder en relativ referens (t.ex. A1, B6 eller t.ex. E18) ändras referensadressen när man kopierar formeln i en cell till en annan cell.

T.ex. formeln =B2-B3 i cellen B4 på bilden nedan förvandlas till =C2-C3 och =D2-D3 då man kopierar formeln till C4 och D4.

Då man använder relativa referenser kan kalkylrpogrammet alltså ”anpassa” cellreferenserna i den kopierade formeln så att de motsvarar de nya celladresserna.

Absolut referens

Ibland vill man infoga en konstant (t.ex. ett närmevärde av pi) från en viss cell till en formel så att referensadressen för cellen med konstanten inte förändras då formeln kopieras. Då måste den cellens referens göras absolut. Referensen kan ändras till absolut med tecknet $.

Exempel: i tabellen nedan förändras referensadressen för cell B2 till absolut i formeln i cell C5 för att inte referensadressen till cell B2 ska bli fel då formeln kopieras nedåt.

På bilden ovan ser man hur adressen till cell B2 görs absolut med hjälp av två $-tecken: det första $-tecknet definierar kolumnen och det andra definierar raden. Vid behov kan man definiera en absolut referens så att endast rad- eller kolumnidentifieraren förändras då referensen kopieras:

=C2-$D1
Kolumnidentifieraren (D) för cell D1 förändras inte men radidentifieraren (1) förändras då man kopierar formeln.

=C2+D$1
Kolumnidentifieraren (D) för cell D1 förändras men radidentifieraren (1) förändras inte då man kopierar formeln.