Sammanställning av ett bildspel

På den här sidan ser vi på följande saker i samband med att sammanställa en bildpresentation:

 • val av inställningar för presentationen
 • att lägga in bilder i presentationen
 • att välja struktur för bilderna
 • att skriva text på bilden
 • teckensnitt för presentationen
 • indragningsnivåer för katalogtext
 • ta bort bilder ur en presentation
 • ändra ordningen på bilderna
 • bilder på bilderna

Inställningar för en bildpresentation

Via inställningarna för en bildpresentation berättar man för bildvisningsprogrammet en hurdan presentation man vill göra. Det är bäst att göra inställningarna redan innan man börjar lägga in information på de enskilda bilderna.

I PowerPoint-programmet hittar du de här inställningarna i fliken Design (Design), i verktygsgruppen Customize (Anpassa) (se nedanstående bild) under Slide Size (Bildstorlek). 

pp2016_slidesize

Siffrorna i parentesen anger presentationsskärmens bildförhållande, som oftast är 4:3 när man använder en projektor. För presentationer som visas på dator- eller tv-skärm rekommenderas bredbildsformatet 16:9.

Du kan göra noggrannare val genom att klicka på Customize Slide Size (Anpassad bildstorlek). Godkänn ändringarna med OK.

Lägg bilder till presentationen

Efter att man har startat bildvisningsprogrammet kan man genast börja göra en presentation genom att börja redigera den tomma rubrikbilden som visas på skärmen. Sedan kan man lägga till nya bilder.

Om en ny dia inte syns på skärmen kan man skapa en ny bildpresentation med PowerPoint genom att öppna menyfliken File (Arkiv) i vänstra övre hörnet och med att sedan trycka på knappen New (Nytt).

office2013_pp_clicktoaddtitle

Med PowerPoint kan man lägga en ny bild till presentationen genom att klicka på ikonen New Slide (Ny bild) på fliken Home (Start).

Man kan gå från en bild till en annan genom att rulla på mushjulet. Alternativt kan man göra det med hjälp av tangenterna PageUp och PageDown.

Välj bildlayout

De flesta bildspelsprogram erbjuder både färdiga layoutmallar (Slide layout) och en möjlighet att skapa egna layouter. I vissa layoutmallar finns det bestämda platser för rubriker och text, i andra för t.ex. rubriker och bilder.

Med PowerPoint kan man välja layout bland många färdiga mallar. Följande bild visar några av PowerPoint-programmets bildstrukturer: ovan till vänster presentationens ”Title Slide” (Rubrikbild), sedan ”Title and Content” (Rubrik och innehåll), på den mittersta raden ”Comparison” (Jämförelse) och ”Title Only” (Endast rubrik).

Bild av PowerPoint-programmets bildstrukturer: Rubrikbild (Title Slide), Rubrik och innehåll (Title and Content), Avsnittsrubrik (Section Header), Två delar (Two Content), Jämförelse (Comparison), Endast rubrik (Title Only), Tom (Blank), Text med bildtext (Content with Caption), Bild med bildtext (Picture with Caption)

Layouten på varje bild i ett bildspel kan vara olika. Man kan också byta mall för en bild när som helst. Med PowerPoint gör man det på följande sätt:

 1. Välj Layout i gruppen Slides (Bilder) på fliken Home (Start).
 2. Välj önskad layout i menyn som öppnas. Layouten på den aktiva bilden kommer att förändras till det önskade.

Skriv text i bilder

Det är enkelt att skriva in text i platshållaren i en bild.  Platshållaren är en textram så vi kommer också att kalla den för en ram i det här studiematerialet.

Med PowerPoint kan man infoga text genom att klicka på det ställe i bilden där det står Click to add title (Klicka för att lägga till rubrik) eller Click to add text (Klicka för att lägga till text), beroende på vilken typ av text man vill skriva in:

office2013_pp_addtext

Radplaneringen fungerar automatiskt då man skriver text i bildrutan. Med Enter kan man byta rad, d.v.s. starta ett nytt stycke, manuellt.

Teckensnitt i bilder

Använd vanliga teckensnitt, som Calibri, Arial, Times New Roman och Courier New, i bildspel. Det rekommenderas att man i huvudsak använder teckensnitt utan seriffer i presentationer som ska visas med dator. Grotesker, t.ex. Calibri, Arial, Helvetica och Futura, rekommenderas för affischer, tabeller o.s.v. Antikvasnitt (t.ex. Times, Times New Roman och Century Schoolbook) med seriffer är lättare att läsa i mindre bokstavsstorlek, och därför används de oftare i text som ska skrivas ut på papper, särskilt som brödtext i långa dokument. (Mera information om teckensnitt i kapitel F.1 De vanligasta typerna av representation av information – Text.)

Indragningsnivåer för listor

Man skriver ofta bildspelstexter i listform. Om man använder en liststruktur behöver man ofta mer än en listnivå.

Med PowerPoint kan man ställa in indragningsnivån på följande sätt:

 1. Klicka på knappen Increase List Level (Öka listnivå) i gruppen Paragraph (Stycke) på fliken Home (Start).
  office2010_pp_inceaseindent
 2. När man har skrivit stycket färdigt och trycker på Enter antar programmet att man vill stanna på samma nivå. På bilden nedan ser vi två olika listnivåer.
  office2013_pp_selkeakalvo
 3. Man kommer tillbaka till föregående nivå genom att klicka på knappen Decrease List Level (Minska listnivå).
  office2010_pp_decreaseindent

Avlägsna en bild ur en presentation

Man kan avlägsna en bild åt gången eller flera bilder på en gång ur en presentation.

Med PowerPoint avlägsnar man bilder på följande sätt:

 1. Ta fram bilden som ska avlägsnas.
 2. Trycka på Delete- eller Backspace-tangenten. Alternativt kan du klicka på bilden med högra musknappen och välja Delete slide (Radera bild).

Ändra ordningen på bilderna

Medan man arbetar på en presentation kan det ofta hända att man upptäcker att man borde ändra ordningen på bilderna. De flesta programmen erbjuder flera metoder för att sortera bilderna på ett nytt sätt.

Med hjälp av knappen Slide Sorter View (Presentationsvyer) på fliken View (Visa) i PowerPoint kan man gå in i en vy där man ser bilderna i presentationen i förminskat format (se bilden nedan).

pp2016_slidesorter

På följande bild ser vi sorteringsvyn där det är lätt att sortera bilderna: ta tag i bilden du vill flytta med musen och dra den till önskad plats. Släpp musknappen då bilden är på önskad plats.

office2013_pp_slidesortview

Bilder i bilderna

Trots att bildspelsprogrammen ofta har en mängd färdiga mallar för att visa bilder med, kan man också lägga in bilder till vilken presentationsbild som helst. Bilderna kan ha skapats med olika tillämpningar, laddats från skärmen, skannats eller vara såkallade ClipArt-bilder. I allmänhet stöds filformaten jpeg, bmp och tiff.

Om man vill lägga in en bild på alla presentationsbilderna kan man göra det med hjälp av inställningarna för bildspelets normallayout (Mera information om normallayout i kapitel F.4 Bildvisning – Normal- och layoutbakgrund för bildspel). Om man gör så behöver man inte redigera var bild för sig. Man ska dock inte fylla bildspelet med en massa orelaterade bilder och annan grafik, utan alltid sträva efter att göra den så tydlig och redig som möjligt!

Lägg in en bild

Det finns videor på denna webbplats som kräver att ”Statistics cookies” är tillåtna. Om du vill titta på videon kan du ändra dina cookieinställningar genom att trycka här och acceptera alla cookies.

F.4 Bilder i en PPT – textmotsvarighet

Man kan lägga in bilder som finns som skilda bildfiler (t.ex. jpeg-bilder). Med PowerPoint lägger man in en ny bild genom att öppna fliken Insert (Infoga) och välja Pictures (Bilder) i gruppen Illustrations (Illustrationer). Välj därefter mappen där bilden finns ur menyfönstret som öppnas. Välj önskad bild och klicka på knappen Insert (Infoga).

pp2016_insertpicture

Kom ihåg att bilder lätt kan öka storleken på presentationsfilen avsevärt mycket. Om du använder bilder i en presentation ska du kontrollera storleken på filen nu och då.

Minska storleken på bilder

Man kan komprimera bilder för att minska på filstorleken. Bildresolutionen (Mera information om resolution i kapitel F.1 De vanligaste typerna av representation av information – Bilder och teckningar) minskar då man komprimerar dem på önskat sätt:

 • Komprimera för overhead- och webbpresentationer: bildresolutionen ändras till 150 dpi
 • Komprimera för utskrift: bildresolutionen ändras till 200 dpi.

Om man har beskurit en bild har programmet dolt den del av bilden som har beskurits. Då man komprimerar en bild kan också detta dolda parti raderas helt och då minskar filstorleken för bilden.

Med PowerPoint kan man komprimera bilder på följande sätt:

Välj från din presentation den bild som du vill komprimera. Öppna fliken Picture Format (Bildformat). Klicka på knappen Compress Pictures (Komprimera bilder) som finns i verktygsraden i menyn Adjust (Justera):

Du får fram följande menyfönster. Vid Apply to Selected Pictures (Använd bara på markerade bilder) kan man välja vilka bilder som ska komprimeras. Välj bruksändamål för bilden under Target Output (Upplösning). Man kan även bestämma om man önskar att radera permanent delar av bilden som man har avgränsat tidigare med Delete cropped areas of picture (Ta bort beskurna områden i bilder). Godkänn inställningarnagenom att klicka på OK.

pp2016_compresspicsmenu

Godkänn inställningarnagenom att klicka på OK.

Beskär bilder

Ovan nämnde vi beskärandet av bilder. Trots att det oftast är vettigast att beskära bilder redan med bildbehandlingsprogrammet, kan man också göra det med bildvisningsprogrammet.

Välj först en bild. Öppna fliken Picture Format (Bildformat). Välj Crop (Beskär) i verktygsraden Size (Storlek). Du kan beskära med hjälp av de handtag som visas vid bildens kanter och hörn genom att dra med musen. Alternativt kan du välja Crop to Shape (Beskär efter form) i menyn Crop (Beskär), om du vill använda en viss form för beskärningen. Godkänn beskärningen genom att klicka utanför bildområdet.   

pp2016_croppics

Andra presentationsprogram

På nätet finns flera olika avgiftsfria och avgiftsbelagda program för att göra presentationer: till exempel Sway, som hör till Office 365-verktygen, Adobe Spark eller Prezi.