Skapa och redigera en tabell

På den här sidan beskrivs grunderna för hur man använder kalkylprogram:

 • Inmata data i celler
 • Ändra storlek på rader och kolumner
 • Lägg till och avlägsna rader och kolumner
 • Göm rader och kolumner

Inmata data i celler

När man öppnar ett kalkylprogram skapar programmet typiskt en tom tabell på skärmen. Då kan man börja mata in data i cellerna som finns påp tabellraderna. Man kan också importera data från andra program (från en fil eller via klippbordet). När du vill skriva in data i en cell ska du gå till cellen, skriva in data och sedan godkänna innehållet i cellen på något av följande sätt:

 • tryck på Enter, så flyttas muspekaren en rad nedåt.
 • Tryck på Tabulatorn, så flyttas muspekaren till cellen till höger
 • tryck på en piltangent, så flyttas muspekaren i den riktning pilen pekar mot
 • klicka på en annan cell med musen
 • klicka på godkänningsknappen i formelfältet (se följande bild)

Ofta kan det hända att data som skrivs in i en cell är så lång att det går över höger kant (se följande exempel).

Om det inte ska fyllas i någon data i cellen till höger om den ”överlånga” texten, behöver du inte göra något åt den; du kan lugnt låta den gå ut över följande cell.

Fylla i celler automatiskt

Välj först cellen eller cellerna som du vill använda som utgångspunkt för att fylla i andra celler. Dra sedan i cellens fyllningshandtag (fill handle):

Du kan få samma nummer i cellerna, dvs. nummerserien 1, 1, 1 osv., genom att skriva siffran 1 i en cell och sedan dra fyllningshandtaget nedåt eller åt sidan med vänster musknapp.

Om du vill ha nummerserien 1, 2, 3 osv. i cellerna kan du få den på följande sätt:

 1. Ange siffran 1 i en cell. Tryck sedan på Ctrl-knappen på tangentbordet och dra fyllningshandtaget nedåt eller åt sidan med vänster musknapp.
 2. Ange siffrorna 1 och 2 i två celler. Dra sedan fyllningshandtaget nedåt eller åt sidan med vänster musknapp.

Om du vill ha nummerserien 2, 4, 6 osv. i cellerna får du den genom att skriva siffrorna 2 och 4 i de två första cellerna. Dra sedan fyllningshandtaget nedåt eller åt sidan med vänster musknapp.

Du kan också formatera cellernas nummerserie efter att du dragit fyllningshandtaget och fyllt cellerna. Ikonen Auto Fill Options (Alternativ för Autofyll) visas bredvid de ifyllda cellerna.

Genom att klicka på ikonen kan du välja om du vill kopiera uppgifterna från den första cellen till de ifyllda cellerna eller om du vill komplettera serien.

Redigera tabeller

Om data som du matat in i en tabell inte ryms i kolumnerna kan du bredda ut kolumnerna. Radhöjden, å sin sida, ökas automatiskt så att det ryms ett större teckensnitt på raderna.

Ändra kolumnbredd

När man skriver in data i en ny cell blir slutet av texten i föregående cell under den nya texten (se bilden nere till vänster). Då är det bäst att dra ut den första kolumnen så att hela texten syns (bilden till höger).

Med Excel kan man ändra kolumnbredden genom att föra muspekaren till högra kanten av kolumnen som ska ändras (se följande bild). Då förändras pekaren till en svart dubbelpil och man kan dra ut kolumnen till lämplig bredd genom att trycka ned musknappen och dra.

Om man vill ändra kolumnbredden till ett visst antal punkter ska man välja kolumnen och därefter öppna Format-menyn i gruppen Cells (Celler) på fliken Home (Start) (se bilden nedan). Om du väljer Column Width (Kolumnbredd) får du fram ett menyfönster där man kan ställa in kolumnbredden.

Om man vill att programmet ställer in kolumnbredden automatiskt enligt den bredaste kolumntexten ska man göra som ovan beskrevs men välj AutoFit Column Width (Autopassa kolumnbredd). Alternativt kan man dubbelklicka på högra kantlinjen av identifieraren på kolumnen som ska breddas. Programmet gör då kolumnen bredare enligt den bredaste celltexten.

an kan ändra bredden på flera kolumner samtidigt genom att välja alla kolumner man vill ändra samtidigt (”måla” kolumnidentifierarna med musen) och sedan ta tag i en kolumns kantlinje och dra den till önskad bredd. När du släpper upp musknappen ändras alla kolumner du valt till samma bredd.

Ändra radhöjd

Radhöjden ändras automatiskt enligt teckensnittets storlek, men ibland behöver man kunna justera radhöjden fritt.

Med Excel kan man ändra radhöjden genom att föra muspekaren till nedre kanten av radidentifieraren för raden man vill ändra. Då förvandlas pekaren till en svart dubbelpil. Tryck ned den vänstra musknappen, håll den nere och bestäm radhöjden med musen:

Då man vill ändra radhöjden till ett visst antal punkter ska man välja raden, sedan öppna fliken Home (Start) och välja Format-menyn från gruppen Cells (Celler) (se bilden under ”Ändra kolumnbredd). Om du väljer Row Height (Radhöjd)får du fram ett menyfönster där du kan bestämma radhöjden. Om du väljer Row Height (Radhöjd) får du fram en dialogruta där du kan bestämma radhöjden.

Man kan även ändra radhöjden för flera rader på en gång på samma sätt som med kolumnerna, om man väljer flera rader innan man bestämmer radhöjden.

Lägg till och ta bort kolumner och rader

Man kan lägga både nya kolumner och nya rader till en tabell och placera dem var som helst. Man kan också avlägsna kolumner och rader vid behov.

Tillfoga kolumner

Med Excel kan man lägga till kolumner genom att klicka på den kolumnidentifierare som ligger till vänster om den position där man vill foga in kolumnen. Välj därefter fliken Home (Start), gruppen Cells (Celler), öppna menyn Insert (Infoga) och välj Insert Shhet Columns (Infoga kalkylbladskolumner).

Ta bort kolumner

Man kan avlägsna önskade kolumner genom att klicka på kolumnens identifierare, öppna fliken Home (Start) och gruppen Cells (Celler). öppna menyn Delete (Ta bort) och välj Delete Sheet Columns (Ta bort kalkylbladskolumner).

Infoga rader

Med Excel kan man infoga en rad genom att öppna fliken Home (Start) och öppna menyn Insert (Infoga) i gruppen Cells (Celler). Välj kommandot Insert Sheet Rows (Infoga kalkylbladsrader).

Ta bort rader

Man kan avlägsna rader genom att klicka på radens identifierare, öppna fliken Home (Start) och menyn Delete (Ta bort) från gruppen Cells (Celler). Välj kommandot Delete Sheet Rows (Ta bort kalkylbladsrader).

Man kan också lägga till en kolumn genom att klicka på en kolumn med den sekundära musknappen. Då öppnas en snabbmeny där man väljer Insert (Infoga). På samma sätt kan man avlägsna en kolumn genom att klicka med den sekundära musknappen på kolumnen och välja Delete (Ta bort) i snabbmenyn som öppnas.Samma princip fungerar också för att infoga och avlägsna rader.

Dölj kolumner och rader

Om antalet rader eller kolumner i en tabell blir mycket stor kan det bli svårt att hitta en viss rad eller kolumn. Då kan man dölja de rader och kolumner som inte är så viktiga.

Med Excel kan man dölja rader eller kolumner på följande sätt: välj raden/raderna eller kolumnen/rna som ska döljas, öppna sedan fliken Home (Start) och Format-menyn i gruppen Cells (Celler) (se bilden nedan). Välj önskad funktion i menyn Hide & Unhide (Dölj och ta fram), antingen Hide Rows (Dölj rader) eller Hide Columns (Dölj kolumner).

Man får fram en dold rad eller kolumn på följande vis: välj rad/kolumnidentifierarna på båda sidor om den rad/kolumn du vill ta fram, öppna Format-menyn och sedan Hide & Unhide (Dölj och ta fram).  Välj antingen Unhide Rows (Ta fram rader) eller Unhide Columns (Ta fram kolumner).

Ordning

Ibland kan man behöva ordna raderna i en kalkyltabell i stigande eller fallande ordning. Då väljer man först området som ska sorteras i tabellen och sedan funktionen Sort (Sortera) i fliken Data. Därefter väljer man under Column – Sort by (Kolumn – Sortera efter) den kolumn vars värden raderna i området ska sorteras efter och under Order (Ordning) stigande eller fallande ordning. Om du behövs kan du ordna raderna enligt värdena i mer än en kolumn (t.ex. i första hand enligt personernas efternamn och i andra hand enligt deras förnamn).